ÁSZF

Szolgáltató és kereskedő: Zöldfalkert Kertészeti Kft.
Cím: H-8621, Zamárdi, Siófoki út 62
Adószám: 25184653-2-14
Közösségi adószám: HU25184653
Cégjegyzékszám: 14-09-314662
Levélcím: H-2040, Budaörs, Törökbálinti u 21
Telefon: +36 70 382 2029
E-mail: info@zoldfalkert.hu
 


VÁLTOZTATÁSOK:

A Zöldfalkert Kertészeti Kft. (továbbiakban eladó) minden jogot fenntart árlistájának,  valamint termékválasztékának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására, amely nem érinti a már visszaigazolt termékek árait.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az ellenérték kiegyenlítése számla alapján történik. A fizetés akkor számít  teljesítettnek, amikor a vonatkozó számlaösszeg az eladó házipénztárába vagy bankszámlájára jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel, amelynek mértéke a PTK. mindenkori rendelkezése szerint kerül felszámításra. A késedelmi kamat – függetlenül a fizetési felszólítás közlésétől, ill. annak időpontjától – már a késedelem első napjától jár. Késedelmes fizetés esetén a teljesített kifizetéseket elsősorban a késedelemmel kapcsolatosan felmerült költségekre és kamatkövetelésekre , majd kizárólag ezek rendezését követően a tőkekövetelésre kell elszámolni. A számlán szereplő áruk a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik.
Tulajdonjog fenntartással történő eladás esetén a teljes vételár kifizetéséig a termék tulajdonjoga nem száll át a vevőre. Mindezek alapján ezen időpontig a vevő – annak használatán kívül - nem jogosult rendelkezni a termék felett. Amennyiben pedig ezzel ellentétben bármilyen módon mégis rendelkezik a termék felett (értékesíti, megterheli, használatba adja, stb.), úgy köteles ennek polgári- és büntetőjogi következményeit viselni.

Amennyiben a vevő nem egy összegben, legkésőbb a termék kiszállításával egyidejűleg fizeti meg a termék teljes vételárát, úgy a vevő bármelyik részlet vonatkozásában 8 napot meghaladó késedelme esetén, az eladó a 8. napot követően jogosult a szerződéstől a vevőnek címzett, írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ebben az esetben a felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására. Utóbbi körben a vevő köteles biztosítani a termék eladó általi visszaszállítását, amelynek költsége a vevőt terheli. Ebben az esetben az eladó jogosult továbbá a termék vételárának 10%-a mértékű kötbérre, amelyet a vevő által már teljesített vételárból jogosult visszatartani, amelyhez a vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul. Az eladó jogosult továbbá a kötbér és a szállítási költség feletti, a vevő szerződésszegésével összefüggésben álló, igazolt kárának és költségeinek megtéríttetésére is.

Alapesetben készpénzes, utánvétes vagy előre utalásos számlázás történik. Ettől eltérő fizetési feltételek biztosításához egyedi szállítói szerződés szükséges, így az eladó átutalásos fizetési lehetőséget biztosíthat  azon ügyfelei részére, akik:

a vásárlás időpontjától visszamenőleg 12 hónap időtartamon belül nettó 800.000,- Ft (össz. elért forgalom) feletti vásárlással rendelkeznek
nem rendelkeznek az eladó felé lejárt kiegyenlítetlen számlával
a csomagfeladás időpontjáig történő napi vásárlás összege eléri a nettó 35.000,- Ft-ot
eladó és vevő között létrejött a fent említett szállítói szerződés

Közösségen belüli értékesítés estén a Vevő köteles az általános forgalmi adót a saját bevallási országában érvényes jogszabályok szerint bevallani és befizetni.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK MINIGARDEN TERMÉKEK ESETÉN:

Az eladó az általa forgalmazott új termékekre 36 hónap jótállást vállal.
A termékek szerkezeti stabilitásából adódó reklamációs kérdéseket, az eladó továbbítja a termék gyártójának, aki záros határidőn belül elvégzi a reklamáció jogosságának bírálatát. A garanciális eljárás elindításához a termékhez a következő bizonylatokat kell csatolni:

vásárlást igazoló eredeti számla, vagy annak másolata,
a hibajelenséget részletesen leíró levél

A vásárolt termék sértetlenségét a vevő átvételkor köteles ellenőrizni! Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni, ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK TERMIKUS ALKATRÉSZEK ESETÉN:


Az eladó mind az általa forgalmazott új termékekre, mind az általa felújított termékekre 36 hónap jótállást vállal. A garanciális eljárás elindításához a termékhez a következő bizonylatokat kell csatolni:

vásárlást igazoló eredeti számla, vagy annak másolata,
a hibajelenséget részletesen leíró jegyzőkönyv,
beépített termék esetén beszerelői nyilatkozat,
beszerelő műhely pontos cégadatai (adószám is), valamint tevékenységi köre, igazolandó, hogy a beszerelő műhely (termékcsoporttól függően) szakmailag felkészült és a cégbíróság vagy a HKVSZ által engedélyezett a beszerelés elvégzésére.


Valamennyi az eladó által forgalmazott termék kapcsán a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállás kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben az adott
termék használata, beépítése során a vonatkozó előírások betartásra kerültek és a használat rendeltetésszerű volt. Az eladó által forgalmazott kompresszorokra a jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben számlával bizonyítható, hogy a klímarendszer át lett öblítve, a rendszer az előírt mennyiségű és minőségű olajjal fel lett töltve és a klímarendszer szárítószűrője is a kompresszorral egy időben kicserélésre került. Az eladó a garanciális bevizsgálásra átvett terméket hiányzó  dokumentumok esetén – a hiánypótlásra történő felszólítás eredménytelensége esetén – 30 nap tárolás után leselejtezi. Jogos panasz esetén a jótállás tartalmazza a hibás termék - gyártó döntésétől függően - javítását vagy cseréjét, továbbá a hibás terméknek a meg rendelő telephelyéről történő vissza- és az új termék kiszállításának költségeit. Ellenkező esetben a szállítás illetve a csomagküldés költségei minden esetben a panaszt benyújtót terheli. A termék javításának vagy cseréjének elbírálása az adott termék gyártójának hatáskörébe tartozik. Amennyiben a vevőnek a bevizsgálás ideje alatt szüksége van cseretermékre, úgy azt az eladó egy új termék kiszámlázásával tudja rendelkezésre bocsátani. Ez a termék nem képezi a garanciális termék elbírálásának részét, azaz a vevő köteles az új termék ellenértékét fizetési határidőnek megfelelően kiegyenlíteni. A garanciális eljárás eredménye alapján – jogos panasz esetén – a garanciális elbírálásra átadott termék ára kerül jóváírásra. A jótállás nem vonatkozik a termék ki- és beszerelésének járulékos költségeire, pl.: hűtőközeg veszteség, normaidő elszámolás, utazás, szállás, profitveszteség, kötbér,  stb. A jótáeoállás érvényét veszti, amennyiben igazolható, hogy a hiba rendeltetésellenes  használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,  elemi kár, szállítás során történő sérülés vagy egyéb az eladó önhibáján kívül eső körülmény miatt következett be. A garanciális eljárás megindítására - a panaszos által - a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül felvett  jegyzőkönyv esetén kerülhet sor. A vevő annak felvételét követően 5 munkanapon belül köteles meg küldeni az eladónak, a késedelemből eredő többletköltség és károk viselésére a késlekedő fél köteles. A hiba észlelésének figyelmen kívül hagyása következtében késedelmesen, de a jótállási időn belüli igényérvényesítés esetén a késedelem következményeit (további meghibásodási és javítási költségek) a késedelmesen eljáró fél viseli. A jótállás érvényesítésével kapcsolatos eljárás kizárólag írásban történhet, a felek által kölcsönösen ismertetett elérhetőségek útján.
A vásárolt termék sértetlenségét a vevő átvételkor köteles ellenőrizni! Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni, ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.
 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:


Az eladó által megbízott futárszolgálattal történő szállításkor a szállítási kockázat az áru 
átadásával a futárszolgálatra, majd annak átvételét követően a vevőre hárul. A szállítási és teljesítési határidők elmulasztása vis major – a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás,robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján fel jogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés) – esetében és minden egyéb nem az eladó által képviselt körülmények esetére, az eladó felelősséget nem vállal.
A vevő köteles az áru sértetlenségéről minden esetben meggyőződni. Amennyiben a terméket a vevő csomagküldő cég futárjától veszi át, úgy azt az átvétel helyszínén kell leellenőrizni és az esetleges sérüléseket a futárszolgálat jegyzőkönyvében rögzíteni. Amennyiben a termék az eladó raktárában személyesen kerül átvételre, úgy a terméket a raktárban való átvétel időpontjában, a helyszínen kell ellenőrizni. Az ezt követően bekövetkezett, vagy az átvételkor nem dokumentált sérülésekért az eladó felelősséget nem vállal. Ha a használati feltételekben rögzített kiszállítási időt artamtól eltérő időpontra kéri a vevő a termék átadását és ebből kifolyólag nincs lehetőség átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére, így az eladó semmilyen garanciát és jótállást nem vállal.

VISSZAVÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK:

A visszavásárlás feltétele a:

sérülésmentes és olyan termék, amelynek a beépítés ének a kísérletére sem került sor,
eredeti csomagolás,
a vásárlást igazoló számla (másolat). 


Amennyiben a vevő a terméket saját költségén visszaszállítja:

A vásárlástól számított 14 napon belül az eljárás költségmentes.
A vásárlástól számított 15. naptól a 30. napig a számlán szereplő értékből 15% kerül levonásra.
A vásárlástól számított 31. naptól a 180. napig a számlán szereplő értékből 30% kerül levonásra.
A vásárlástól számított 181. naptól a 364. napig a számlán szereplő értékből 50% kerül levonásra.
365 napon túli vásárlás visszavételére nincs mód.
A nem eredeti, vagy sérült csomagolás minden esetben 10% levonással jár.
Csomagolás nélküli terméket nem áll módunkban visszavenni.
Szállítási költséget nem írunk jóvá.
A vevő visszaküldési szándékát igazolható módon köteles az eladó felé közölni.

Amennyiben a Vevő előzetes egyeztetés nélkül terméket küld vissza, úgy a terméket az
eladó 30 napig őrzi. Azt követően a terméket az eladó a Vevő terhére és költségére visszaküldi.

SÉRÜLT TERMÉK VISSZAVÁSÁRLÁSI FELTÉTELEI:

Sérült terméket az eladó az alábbi feltételek teljesülése esetén ír jóvá:

a terméket és az átvételkor a futárnál kitöltött jegyzőkönyvet a vevő visszaküldi az eladónak.
a futárcég elismeri, hogy a termék az ő szolgáltatásuk közben sérült meg.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI:

Az eladó által üzemeltetett webshopban történő megrendelés esetén az
eladó köteles a vevő megrendelésének megérkezését a vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A megrendelésben meghatározott termékek  megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a vevő és az eladó között, ha az eladó a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a vevőhöz 48 órán belül megérkezik. A vevő jogosult a termék rendelésének visszaigazolásától számított 8 napon belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a info@zoldfalkert.hu címen. Amennyiben a megrendelt alkatrész nem raktári termék és az kifejezetten csak a vevő részéről történt egyedi megrendelésre érkezik, a megrendelést a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §. C bekezdése alapján nem áll módunkban törölni.

FELELŐSSÉG:

Az eladó kártérítési felelőssége nem áll fenn közvetett károkért, így különösen az elmaradt haszon, termeléskiesés, adatvesztés vonatkozásában. Az eladó kártérítési felelőssége nem áll fenn továbbá abban az esetben, ha a kár bekövetkezte a vevő szándékos vagy súlyos gondatlan magatartására vezethető vissza, illetve amikor azt rosszhiszeműen eltitkolt hibák okozták.

A Ptk 6:152. § alapján a felek tudomásul veszik, hogy a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. Egyéb szerződésszegés esetén az ezért való felelősséget korlátozni vagy kizárni akkor lehet, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti. Ebben a körben a vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az eladó felelősségének korlátozásából a vevőt érintő hátrányt a termékek vételára megfelelően ellentételezi, ezen korlátozásáért az eladó a vevőnek megfelelő árcsökkentést adott.

A felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése alapján a szerződésszegésért való felelősséget - ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem lehet kizárni vagy korlátozni kivéve, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti. A vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az eladó felelősségének korlátozásából a vevőt érintő hátrányt a termékek vételára megfelelően ellentételezi, ezen korlátozásáért az eladó a vevőnek megfelelő árcsökkentést adott. A vevő a fentiekre is tekintettel kifejezetten kijelenti, valamint vásárlási szándékával bizonyítja, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette és az ÁSZF-t az eladóval létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződéskötést megelőzően, annak során és ahhoz kapcsolódóan használandó nyelv a magyar. Megrendelések teljesítése esetén, a jelen ÁSZF-ben foglalt keret rendelkezések az irányadóak.

Minden jog fenntartva.

Visszavonásig érvényes.

Kelt : Budaörs, 2018.10.01.

Tompa Mihály 
ügyvezető
Zöldfalkert Kertészeti Kft